Wijknieuws

Inspraakprocedure over MTC onder de maat: Milieudefensie wil toetsing door nationale ombudsman;

De gemeentebesturen van Nijmegen en Overbetuwe hebben de inspraak over de plannen voor het omstreden Multimodaal Transportcentrum gebrekkig georganiseerd. Voor de benodigde stukken moet maar liefst 1040 gulden neergeteld worden. Bovendien blijken er voor de belangstellenden veel te weinig exemplaren beschikbaar te zijn. Milieudefensie vindt dat op deze manier de overheid in gebreke blijft bij haar plicht om goede inspraakmogelijkheden te bieden. In een brief aan de betrokken gemeentebesturen pleit Milieudefensie voor het verlagen van de prijs naar een billijk bedrag (maximaal É 50,--), zodat er geen onnodig hoge drempel wordt opgeworpen voor de inspraakmogelijkheden van belangstellende burgers en betrokken organisaties.De kosten van de inspraakprocedure moeten niet op de bewoners en belangengroepen afgewenteld worden. Dit dient, zoals gebruikelijk, te worden doorberekend aan de aanvrager van de bestemmingsplanwijziging. Het Ontwikkelingsbedrijf MTC zou hiervoor in een professionele planexploitatie geld moeten reserveren. Milieudefensie stelt ook dat de sluitingstermijn van de inspraakreacties niet langer op de aangekondigde datum (28 september) kan zijn, aangezien de relevante stukken niet beschikbaar zijn. Bepleit wordt een inspraakperiode van zes weken te houden, vanaf het moment dat de stukken wel in voldoende mate beschikbaar zijn.

Volgens de plannen moet het MTC een grootschalig bedrijventerrein voor de transportsector worden. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van het MTC. Het project gaat ten kosten van in totaal 500 hectare open gebied ten noorden van de Waal bij Nijmegen. Vanwege de negatieve gevolgen voor landschap en leefmilieu bestaat er veel weerstand tegen het MTC. Alleen al vanwege de geluidshinder dreigen in de omliggende dorpen en buurtschappen circa 230 woningen gesloopt te worden. Het is verbijsterend dat de betrokken gemeentebesturen voor de inspraak over zo'n ingrijpend project niet naar behoren weten te organiseren. De gebrekkige invulling van de wettelijke inspraakverplichting is tekenend voor de manier waarop de regionale bestuurders het MTC willen doordrukken. Indien de huidige inspraakprocedure niet wordt gecorrigeerd zal Milieudefensie de kwestie aan de Nationale Ombudsman voorleggen.

Contactpersoon: Pieter Jansen, telefoon 024 3882309 of 06 20712191

Bijlage: brief aan gemeentebesturen van Overbetuwe en Nijmegen MILIEUDEFENSIE NIJMEGEN P/a 'Milieucentrum De Broeikas' Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen telefoon en fax 024 3237544 milieudefensie.nijmegen@gmx.net www.milieudefensie.net/nijmegen

-------------------------------------------------------

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

Nijmegen, 29 augustus 2001

Geachte damens, heren,

Met klem vraagt Vereniging Milieudefensie uw aandacht voor het volgende. Op 22 augustus is het voorontwerp-bestemmingsplan MTC Valburg vrijgegeven voor inspraak. Dit blijkt te bestaan uit een samenhangend pakket van circa 25 naar elkaar verwijzende documenten. Belangstellenden dienen hiervoor É1040,-- te betalen. We vinden dit een buitenproportionele prijs, die voor velen een hoge drempel opwerpt. Op deze manier worden belanghebbenden, waaronder gedupeerde bewoners en betrokken maatschappelijke groeperingen, gefrustreerd om gebruik te maken van hun wettelijke inspraakrecht. We verzoeken u om de door u gevraagde prijs zo spoedig mogelijk te verlagen naar een billijk bedrag (o.i. maximaal É 50,--) en restitutie te verlenen aan hen die noodgedwongen al het buitensporige bedrag hebben betaald. De financiŽle lasten van een inspraakprocedure behoren niet op de burgers afgewenteld te worden. Het ligt daarentegen wel voor de hand dat de kosten van deze beoogde bestemmingsplanwijziging door te berekenen aan de Naamloze Vennootschap Ontwikkelingsbedrijf MTC. Zoals gebruikelijk dienen de aanvragers van een bestemmingsplanwijziging immers geld te reserveren voor de bijbehorende kosten, hetgeen deel behoort uit te maken van een professionele planexploitatie.

Voorts is ons vandaag duidelijk geworden dat (veel van) de betreffende documenten thans niet meer beschikbaar zijn. Een herdruk zou worden voorbereid. Hoe kan het dat bij een grootschalig en omstreden project als het MTC geen rekening wordt gehouden met maatschappelijke belangstelling voor de inspraakprocedure? U had toch kunnen verwachten dat vele gedupeerde inwoners en belangengroepen gebruik willen maken van hun wettelijke inspraakrecht? Doordat de documenten nu niet beschikbaar zijn kan er echter nog geen sprake zijn van een zinnige inspraakmogelijkheid. Dat sommige documenten deels op internet geraadpleegd kunnen worden doet daar niet aan af. Het ontbreken van de voor dit voorontwerp-bestemmingsplan zo cruciale kaarten, tabellen en grafieken maakt dat dit digitale materiaal niet geschikt is om een adequate inspraakreactie op te kunnen stellen.

De sluitingstermijn voor reacties naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan is eerder vastgesteld op 28 september aanstaande. Handhaving van deze termijn is niet meer correct, aangezien de relevante documenten thans niet beschikbaar zijn. We verzoeken u om ervoor te zorgen dat vanaf het moment dat deze documenten weer wel voldoende verkrijgbaar zijn een inspraakperiode van zes weken te respecteren (conform de Algemene Wet Bestuursrecht). De huidige sluitingstermijn dient derhalve losgelaten te worden. Beide stappen, de gevraagde prijsverlaging en de verlenging van de inspraaktermijn, zijn noodzakelijk om de rechtsbescherming van belanghebbenden te waarborgen. We verzoeken u deze brief tevens te beschouwen als een formele klacht over de gang van zaken tot nog toe. Indien een adequate reactie van uw zijde uitblijft zullen we de kwestie voorleggen aan de Nationale Ombudsman. We hopen echter dat dit niet nodig zal zijn.We verzoeken u om op korte termijn ons uw reactie te doen toekomen.

Hoogachtend,

namens Vereniging Milieudefensie, P.J.A. Jansen

MILIEUDEFENSIE NIJMEGEN P/a 'Milieucentrum De Broeikas' Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen telefoon en fax 024 3237544 milieudefensie.nijmegen@gmx.net www.milieudefensie.net/nijmegen

Een kopie van deze brief wordt gezonden aan de gemeenteraad van Overbetuwe en de gemeenteraad van Nijmegen.

( bron: persbericht Milieadefensie 30-08-2001 )