Wijknieuws

Het MTC-scenario in de komende jaren

Voor en tegenstanders van het bedrijvenpark Valburg liggen al jaren met elkaar overhoop. Er lopen nog diverse procedures om het Multimodaal Transportcentrum van de grond te krijgen en er zijn even zo veel tegenacties. Hoe is de stand van zaken. Een overzicht. Voordat het MTC, het bedrijvenpark bij Valburg (dat de nog te graven Waalhaven, de Betuweroute en A15/A73 samenbrengt) er is, moet er heel wat gebeuren. Projecten van deze enorme omvang (500 hectare met alles erop en eraan) kunnen in dit overbevolkte landje alleen onder strikte voorwaarden van milieu en ruimtelijke ordening worden ontwikkeld en aangelegd. De tegenstanders, de milieugroeperingen en politieke partijen als GroenLinks en SP, en organisaties van getroffen bewoners zullen alles uit de kast (en de wet) halen om ervoor te zorgen van het 'monstrum' er niet komt. De voorstanders (vooral het bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen, maar ook de overheden) zullen zich juist schrap zetten Šchter de plannen. De polder gaat een groots gevecht beleven.

Als alles volgens plan verloopt, beginnen de bulldozers hun werk in april 2004, dus over twee jaar. Maar hoe ziet dat plan er nu uit? Het OMTC, het bedrijf dat de MTC-plannen ontwikkelt (en nog eigendom is van de overheden in deze regio) heeft het volgende scenario in gedachten. Daarin wordt uiteraard veel ruimte gelaten voor inspraak van de burgers. Nog even een korte inhoud van het voorafgaande.

Tot het MTC is besloten in het Regionaal Structuurplan KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen) 1995-2015. Omdat het MTC sterk ingrijpt in de natuur en het milieu, is een milieu-effectrapportage (mer) vereist. Deze milieurapportage wordt nu voorbereid. Vorige week verscheen er al een Startnotitie van. Deze Startnotitie geeft globaal aan wat er speelt en welke de invloed ervan is op het milieu. De overheden leggen die binnenkort ter inzage. Burgers kunnen daar commentaar op geven. Dit wordt dan meegenomen in de mer, later dit jaar. Voor het zover is behandelt de Raad van State de beroepen van Milieudefensie en de gemeente Overbetuwe tegen het MTC-besluit in het Regionaal Structuurplan. Op 11 juni is de openbare behandeling en de uitspraak wordt dan na de zomervakanties verwacht. Aanvaardt de Raad van State de beroepen, dan is het MTC van de baan. Waarschijnlijk wordt het MTC dan nog maar een overslagfaciliteit van weg op spoor en omgekeerd met een industrieterrein. Zonder haven. En dan is het hart uit het MTC.

In het derde kwartaal van dit jaar spelen nog meer zaken die bepalen of het MTC er komt of niet. Eerst is er de subsidie van het rijk. Den Haag is van mening dat het geld er komt, mits alle overheden in het MTC-gebied het eens zijn. Deze eensgezindheid dreigt nu in Nijmegen te sneuvelen.

Dan is er de publiek private samenwerking PPS. Nog stevig moet met de grote ontwikkelaars (verenigd in de VOC) worden onderhandeld over hun rechten en plichten. Worden OMTC en VOC het niet eens, dan zouden andere grote particuliere partners klaar staan om erin te springen. Beslissing: oktober 2002.

Intussen gaat de voorbereiding van de MER gewoon door. Die MER komt in het vierde kwartaal van dit jaar. Zes weken kunnen de burgers daarop inspreken. Dan wordt die vastgesteld en ter inzage gelegd. Gelijktijdig maar op een ander spoor loopt ook de bestemmingsplanprocedure. Eerst komt er een voorontwerp. Daarop zal in januari 2003 kunnen worden ingesproken. De reacties worden verwerkt, het nieuwe voorontwerp wordt ter visie gelegd en ingebracht in een hoorzitting. Vervolgens stelt de gemeenteraad (van Overbetuwe) het plan vast en uiteindelijk - en dan zijn we in november 2003 - beslist Gedeputeerde Staten in Arnhem. In de loop van 2003 moeten voor het MTC ook de procedures van tientallen bouw- en aanlegvergunningen worden doorlopen, inclusief de eventuele bezwaren ertegen.

Als dat allemaal volgens plan verloopt, kunnen in de lente van 2004 de bulldozers gaan rijden. Eerst voor de aanleg van een bouwweg (vanaf de Griftdijk). Ligt die er, dan kan het graafwerk beginnen voor de aanleg van het bedrijventerrein ten zuiden van de A15. Op 1 januari 2004 beginnen de planvoorbereidingen voor de haven en de railterminal. De eerste baggerwerkzaamheden voor de haven gaan op 1 maart 2009 van start. In juni 2008 beginnen pas de werkzaamheden voor de aanleg van de zogenaamde 'backbone', de verbinding tussen het MTC ten noorden van de A15 en dat ten zuiden ervan. Dan pas komt het stukje bongerd van Milieudefensie in de weg te liggen. Tijd genoeg volgens het OMTC om de onteigeningsprocedure te doorlopen. De meeste andere grondeigenaren zullen dan al vrijwillig hebben verkocht aan het OMTC. Het MTC, of 'Multimodale Bedrijvenpark MTC' (zoals de officiŽle naam binnenkort gaat luiden) zal volledig draaien in 2011, over negen jaar dus.

( bron: De Gelderlander, 30-04-2002 )