Wijknieuws

( bron: Grondexploitatiemaatschappij (GEM), maart 2000 )

Nieuwsbrief Woonpark Oosterhout

Deelgebied De Boomgaard maart 2000

Deze nieuwsbrief voor (toekomstige) bewoners van De Boomgaard gaat ondermeer over verkeer, voorzieningen en inrichting van de woonomgeving.

Planning van de woningbouw

Op dit moment zijn de volgende projectontwikkelaars aan het bouwen: Bouwfonds, Heijmans, Tweepool en Amstelland. Gegevens over de oplevering van de woningen zijn verkrijgbaar bij de betrokken projectontwikkelaar. Ook de volgende projectontwikkelaars en woning-corporaties starten dit jaar met de woningbouw in de Boomgaard: SAN/Esprit, Portaal, Talis, HBG Vastgoed. Voorts gaan 30 particulieren bouwen op eigen kavel. Eind 2000 start het bouwrijp maken van De Elten en Nijland.

Winkelcentrum

Na de zomervakantie 2000 start op de hoek van de Groenestraat en de Fruitlaan de bouw van het winkelcentrum, dat in 2001 gereed is. De winkels openen daar in 2001 de deuren.

Voorzieningenhart

In De Elten komt bij de grens met De Boomgaard een voorzieningenhart. Hierin zullen naast basisschool, naschoolse opvang en kinderopvang ook een buurtcentrum, sportzalen, kunsteducatie en maatschappelijk werk een plaatsje krijgen. Architecte Jeanne Dekkers begint binnenkort met het ontwerp. Het gebouw zal rond augustus 2002 gereed zijn.

Een basisschool, een peuterspeelzaal en kinderopvang gaan vanaf augustus 2000 van start in een tijdelijk onderkomen, in zogenaamde schoolwoningen. Deze liggen aan de Fruitbaan en zullen in de toekomst weer worden omgebouwd tot woning. (zie kaart).

Medische voorzieningen

De medische voorzieningen zijn gepland op de hoek van de Griftdijk en de Groenestraat en zullen bestaan uit een huisartsenpraktijk, tandartspraktijk, apotheek en een verloskundige. De verwachting is dat deze voorzieningen in 2002 aanwezig zijn. In de tussentijd kan men gebruik maken van de medische voorzieningen in Oosterhout en Lent.

Buitensport

Aan de noordkant van het woonpark, tussen de Groenestraat, de Griftdijk en de Stationsstraat is ruimte gereserveerd voor buitensporten. Start aanleg is gepland rond 2005. Tot die tijd voldoen de huidige accommodaties in Oosterhout gemeente Valburg.

Verkeerscirculatie tijdens en na de bouw

Het verkeerscirculatieplan voor Woonpark Oosterhout is vastgelegd in het bestemmingsplan. Zo wordt de Groenestraat voor het autoverkeer de hoofdontsluiting voor De Boomgaard en Het Nijland. De Groenestraat wordt doorgetrokken naar de tot stadsweg om te bouwen A325. Dit zal in 2003 het geval zijn. Tot die tijd kan het gemotoriseerd verkeer over de Griftdijk naar LentlNijmegen en terug. Daarna wordt de Griftdijk tussen Groenestraat en Lent afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer met uitzondering van het openbaar vervoer. Aanwonenden kunnen uiteraard wel met de auto bij hun woning komen.

Alle woningen zullen tijdens de realisering van Woonpark Oosterhout steeds bereikbaar blijven. Het streven is de overlast van bouwverkeer voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Als het mogelijk is rijdt het bouwverkeer via andere routes.

Definitieve bestrating en verlichting

Zes tot acht weken voor de oplevering van de woningen wordt de bouwweg gedeeltelijk opnieuw bestraat, worden trottoirs en parkeervlakken aangelegd en krijgt de verlichting zoveel mogelijk haar definitieve plek. Zonodig worden maatregelen genomen om bouw- en woonverkeer gescheiden te houden. Het definitief woonrijp maken (definitieve bestrating e.d.) start in principe een halfjaar na de oplevering van de woningen.

Hoe de woonomgeving wordt ingericht staat op een hele serie tekeningen die voor iedereen ter inzage liggen in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, Korte Nieuw-straat 6. Ook de kopersverenigingen hebben een set van deze tekeningen gekregen.

Tuinhagen

Tuinhagen worden aangeplant als de trottoirs zijn aangelegd, in de fase dat de omgeving woonrijp wordt gemaakt. Het aanplanten is mogelijk in de periode van november tot mei. Vooraf wordt huis-aan-huis een folder verspreid, die informatie geeft over de fasering van aanplanten en over het onderhoud van de hagen door de gemeente.

Bomen

Een halfjaar na de oplevering van de woningen, kunnen bomen worden aangeplant. De voorkeursperiode hiervoor is van februari tot mei. De bomen die worden geplant hebben een stamomvang van 16-18 cm, een hoogte die varieert van vier tot vijf meter en een leeftijd van ongeveer zes jaar. Het Open Huis heeft tekeningen van de bomen in uw woongebied De Boomgaard.

Park en wadi's

Woonpark Oosterhout wordt een wijk met veel water en groen. De belangrijkste groenvoorziening wordt het park langs de Rietgraaf. De Fruitlaan die dwars door de wijk loopt, wordt ook een groene oase. Verder heeft iedere buurt een eigen groengebiedje.

Met de aanleg van de wadi's, waardoor regenwater kan wegstromen, wordt gestart zodra de grond daarvoor beschikbaar is. Bouwmaterialen en bouwketen moeten dan eerst verwijderd zijn en tijdelijke voorzieningen moeten vervangen zijn door definitieve.

Landgoed Oosterhout

Het landgoed Oosterhout is particulier bezit en dus beperkt toegankelijk voor bezoekers.

Spelen in de buurt

De speelvoorzieningen voor Woonpark Oosterhout komen in het toekomstige centraal gelegen park De Rietgraaf. Daar wordt gedacht aan bijvoorbeeld een trapveld en basketbalveld. Binnen De Boomgaard biedt de openbare ruimte diverse spelaanleidingen zoals speelse hoogte-verschillen bij de wadi. Dit geldt ook voor eventuele houten vlonders, speelse keermuurtjes, hekwerken en ander parkmeubilair.

Hondenuitlaatpiaats

In De Boomgaard komt ??n hondenuitlaatplaats. Op de grens van De Boomgaard en De Elten komt een tweede uitlaatplaats.

Huishoudelijk afval DAR Milieudiensten NV gaat ook in Woonpark Oosterhout het huisvuil ophalen. Voor het aanbieden van Groente-Fruit- en Tuinafval verstrekt de DAR een groene container. Voor restafval dient men speciale groene DAR huisvuilzakken te kopen bij de supermarkt. De DAR stuurt bewoners schriftelijk informatie over ophaalrooster en haar andere diensten. Met vragen kan men terecht bij de klantenservice: 3716050

Drinkwater en huishoudwater

Alle nieuwbouwwoningen krijgen vanaf de oplevering twee soorten water. Naast het drinkwater krijgt elke woning huishoudwater voor toiletspoeling en het doen van de was. Dit huishoudwater komt in de toekomst uit de Waalsprongplassen. Tot die tijd levert

het Waterbedrijf Gelderland een vergelijkbare kwaliteit grondwater. Voor meer informatie zie de brochure: De Waalsprong: Een helder idee over zuiver water.

Autowasplaatsen

Om de kwaliteit van het water van de Waalsprongplassen geschikt te houden voor huishoudwater dienen bewoners van de Waalsprong hun auto niet meer bij huis te wassen. In de Waalsprong komen twee grote centrale autowasvoorzieningen, waar bewoners hun auto kunnen laten wassen of zelf kunnen wassen. De eerste is er al aan de Griftdijk. De tweede wasserette komt in het toekomstige centrumgebied en wordt gerealiseerd in 2003/2004. Voor meer informatie zie de brochure: De Waalsprong: Een helder idee over zuiver water.

Stadsverwarmingscentrale

Onlangs hebben de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Waalsprong, NUON en de gemeente Nijmegen een principe-overeenkomst gesloten over de levering van energie in de gehele Waalsprong. Zo zal het warm water voor CV en tapwater in de toekomst (2004/2005) geleverd worden vanaf de Afvalverbranding Regio Nijmegen. Tot die tijd wordt het warme water in Woonpark Oosterhout geleverd vanuit een stadsverwarmingscentrale aan de Griftdijk. Voorts is er aan de oostkant van Stadseiland Lent een hulpwarmtecentrale gepland.

Hoogspanningsleidingen

In de principe-overeenkomst tussen NUON, GEM en gemeente is opgenomen dat de hoogspanningsleidingen in de Waalsprong onder de grond worden aangelegd. Dit zal in 2001 dan wel 2002 worden gerealiseerd.

Fietsbrug

De aanleg van de fietsbrug over de Waal, die naast de bestaande spoorweg komt te liggen, start eind 2000 en moet in 2001 gereedkomen.

Busbaan

Op dit moment lopen er twee buslijnen over de Griftdijk. Lijn 31 van Nijmegen via Eist naar Arnhem en terug. Lijn 43 loopt van Nijmegen via Oosterhout en Andelst naar Zetten en terug. Ter hoogte van de Groenestraat is er aan beide zijden een bushalte.

In 2002 wordt gestart met de aanleg van een busbaan in woonpark Oosterhout. De gemeente Nijmegen overlegt met het bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen over de aanleg van de busbaan, de plaats van de haltes en de dienstregeling. Het KAN-bestuur is als regionaal bestuursorgaan hiervoor verantwoordelijk. Bekeken wordt of er in de tussentijd een pendelbusverbinding haalbaar is.

Tekeningen van de woonomgeving

In het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis ligt een set tekeningen ter inzage met detail informatie over de inrichting van de woonomgeving van De Boomgaard.

Vragen

Met vragen over de Waalsprong kunt u terecht in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis. Dit zit in het Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6 en is 6 dagen per week geopend:

maandag tim vrijdag 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Telefoon 024 - 329 24 08 en

fax: 024 - 329 24 09.

Ook kunt u de Waalsprongsite bezoeken onder de gemeente site: www.niimegen.nl

Vragen over de uitvoering van de aanleg van straten e.d. kunt u tijdens de uitvoering stellen aan dhr. Van Essen,

telefoon 06 - 53 93 48 26.

 

Colofon:

Uitgave van

Waalsprong maart 2000

Deze nieuwsbrief is in principe een eenmalige uitgave,

waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Druk en layout: Drukkerij Trioprint Nijmegen bv