Wijknieuws

Vragen over bouwfraude Waalsprong

De Nijmeegse raadsfractie van GroenLinks wil weten of ambtenaren van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voortijdig de beoogde bouwlocaties in het Waalspronggebied hebben gelekt. Hierover stelt de fractie vragen aan het college van burgemeester en wethouders. GroenLinks vreest dat reeds gerealiseerde en nog te realiseren woningen in de Waalsprong mogelijk tienduizenden euro's te duur zijn uitgevallen. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven hebben namelijk mogelijk ook in Nijmegen-Noord strategisch grond ingekocht. Hetzelfde is wellicht gebeurd bij andere vinex-locaties. De parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude heeft in haar vooronderzoek aangegeven dat er verdenkingen bestaan in deze richting. Mocht in de Waalsprong sprake zijn van prijsopdrijving, dan wil GroenLinks dat gedupeerde kopers en woningbouwcorporaties worden gecompenseerd

( bron: De Gelderlander, 27-08-2002 )

---------------------------------------

GroenLinks wil onderzoek naar bouwfraude bij vinexwijk Waalsprong

persbericht - 27 augustus 2002:

Mogelijkheid van bouwfraude bij Nijmeegse vinexwijk Waalsprong moet onderzocht worden GroenLinks bepleit compensatie voor eventueel benadeelde bewoners en corporaties De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil weten of bouwbedrijven regels hebben overtreden bij het verwerven van grond voor de Nijmeegse vinexwijk Waalsprong. Onderzoek in aanloop naar de parlementaire enquête bouwfraude heeft aangetoond dat er bij vinexlocaties sprake is van 'verstoorde prijs/kwaliteitverhoudingen'. Ambtenaren van het ministerie van VROM zouden gegevens over de ligging van vinexwijken hebben gelekt naar bouwbedrijven. Hoogleraar Primus schat dat dergelijke strategische aankopen voor de bouwbedrijven leiden tot voordelen van enkele tienduizenden euro's per gebouwde woning. GroenLinks heeft in schriftelijke vragen aan het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders gevraagd na te gaan of er bouwbedrijven zijn die gronden hadden gekocht in het Waalspronggebied voordat deze bouwlocatie formeel bekend werd. Indien blijkt dat een of meer bouwbedrijven op oneigenlijke wijze geld hebben verdiend vindt GroenLinks dat de lopende exploitatie van de Waalsprong moet worden herzien. Bouwbedrijven, corporaties en de gemeente werken samen binnen de Gemeenschappelijke Grondexploitatie Waalsprong B.V. Op deze manier zouden gedupeerde woningkopers en corporaties gecompenseerd kunnen worden. ----------------------------------------------------------------

Bijlagen:

( Contactpersoon: Wouter van Eck, telefoon 024 3542236 GROENLINKS Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen Tel/fax 024 3292370 groen0@nijmegen.nl www.groenlinks.nl/nijmegen )

--------------------------------------------

Aan het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen.

Betreft: schriftelijke vragen conform artikel 38 van het reglement van orde van de gemeenteraad inzake bouwfraude en vinex-locatie Waalsprong.

Nijmegen, 26 augustus 2002

Geacht college, Momenteel is de Parlementaire enquêtecommissie bouwfraude bezig met haar onderzoek. De voorloper daarvan, de Tijdelijke commissie onderzoek bouwfraude meldde in januari 2002 in haar verslag van het voorbereidend onderzoek het volgende: "De commissie geeft in overweging om bij het onderzoek naar de structuurkenmerken van de Nederlandse bouwnijverheid ook de woningbouw en met name de samenwerkingsconstructies op vinex-locaties te betrekken. De commissie wijst erop dat eerder onderzoek naar de gang van zaken op vinex-locaties reeds heeft laten zien dat er gerede aanwijzingen zijn voor een verstoorde marktwerking die leidt tot een onevenwichtige prijs-kwaliteit-verhouding." Inmiddels heeft een getuige verklaard dat ambtenaren van het ministerie van VROM voortijdig de beoogde locaties van nieuwbouwwijken zouden hebben gelekt naar ontwikkelaars en bouwbedrijven. Door strategische aankopen zouden deze bedrijven strategische grondposities hebben verworven. Hoogleraar Primus schat dat, als deze bouwfraude inderdaad heeft plaatsgevonden, de prijzen van woningen in de vinex-wijken tienduizenden Euro's te duur uitvallen. Het voorgaande geeft aanleiding u de volgende vragen te stellen, conform artikel 38 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Nijmegen.

1. Is u bekend of er ontwikkelaars of bouwbedrijven zijn die in het Waalspronggebied gronden hebben gekocht, dan wel een optie op grond hebben genomen, voordat formeel openbaar werd dat in dit gebied een vinexwijk was gepland?

2. Heeft u nagetrokken sinds welke datum de private partners binnen de Grondexploitatie Maatschappij Waalsprong (GEM Waalsprong B.V.) grondposities hebben verworven in het Waalspronggebied?

3. Kan het zijn dat ook voor de Nijmeegse vinex-locatie Waalsprong sprake is van de door de Tijdelijke commissie onderzoek bouwfraude bij vinexwijken geconstateerde verstoorde marktwerking en onevenwichtige prijs-kwaliteit-verhouding?

4. Indien blijkt dat in de Waalsprong gerealiseerde en nog te realiseren woningen inderdaad door bouwfraude te duur zijn, bent u dan met de fractie van GroenLinks van mening dat nagegaan moet worden of de onterecht betaalde bedragen verhaald kunnen worden op de betreffende bedrijven?

5. Is het een mogelijkheid om in dat geval de door de diverse partijen te dragen kosten binnen de Grondexploitatie Maatschappij Waalsprong (GEM Waalsprong B.V.) zo te herzien dat gedupeerde kopers en woningbouwcorporaties gecompenseerd kunnen worden? Hoogachtend, Wouter van Eck, fractievoorzitter GroenLinks

-----------------------------------------------------------------

Deelnemers aan de 'Publiek Private Samenwerking voor de Waalsprong' zijn, behalve de gemeente Nijmegen:

Naast de PPS partners zullen de volgende regionale ontwikkelaars woningen bouwen in de Waalsprong: