Wijknieuws

Woonpark Oosterhout wordt gespaard bij waterbeheersingsplannen

Het Waalsprong gebied haalde vandaag het landelijk nieuws doordat de rijksoverheid een definitief besluit heeft genomen omtrent de aanpassingen in het Waalspronggebied die noodzakelijk zijn voor de waterbeheersing van de Waal. Op deze pagina zijn een aantal artikelen uit de diverse media bijeen gebracht.

Uit de berichtgeving blijkt dat Woonpark Oosterhout buiten schot blijft als het gaat om het schrappen van bouwplannen of erger het afbreken van woningen. Echter we dienen ons te beseffen dat voor de bewoners van delen van Lent een onzekere tijd is aangebroken. Website Woonpark Oosterhout wenst de bewoners van Lent dan ook veel sterkte toe in deze onzekere tijd.

Site Beheerder Website Woonpark Oosterhout


Geplande dijkverplaatsing Lent in kaart gebracht


NIJMEGEN: Nijmegen moet van staatssecretaris De Vries van Waterstaat zo'n zeshonderd woningen schrappen uit de nieuwbouwplannen boven de Waal. De Vries wil op die plaats maatregelen nemen om dijkdoorbraken en overstromingen in de toekomst te voorkomen

( bron: ANP 21-09-2000 )


Waalsprong deels stilgelegd

NIJMEGEN - De Waalsprong, de uitbreidingswijk van Nijmegen in de Over-Betuwe, wordt deels stilgelegd. Om de Waal bij Nijmegen meer ruimte te bieden gaat een streep door circa 1500 geplande nieuwbouwwoningen. De maatregelen zijn de gemeente Nijmegen opgedrongen door staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Zij heeft de gemeente gisteren opgedragen in een aantal gebieden, zoals De Stelt en de dijkenzone tussen de spoor- en verkeersbrug, met onmiddellijke ingang te stoppen met alle bouwactiviteiten. De gemeente Nijmegen legt zich bij de actie van de bewindsvrouw neer vanwege het nationaal belang, te weten veilige rivieren. De maatregelen zijn noodzakelijk om de problemen met hoogwater bij Nijmegen, maar ook in gebieden verderop langs de Waal en langs de IJssel in de toekomst te voorkomen. In de Waalsprong zijn tot 2005 6500 woningen gepland. Er wordt al anderhalf jaar aan de nieuwe stadswijk gebouwd. Bij Oosterhout en bij de woongebieden Visveld richting Bemmel, verder van de dijkenzone, kan Nijmegen gewoon doorgaan.

Afgelopen maanden zijn diverse rapporten verschenen waarin de aanleg van de Waalsprong zo dicht bij de flessenhals in de Waal een verkeerde keuze werd genoemd. Dat was aanleiding om alsnog naar oplossingen te zoeken. Een van de ideeŽn was de aanleg van een nevengeul boven Lent. Die optie heeft het niet gehaald vanwege de gevaren die zo'n zijtak zou opleveren. Daarom is gekozen voor het terugleggen van de dijken bij Lent. Dat is ook het goedkoopst. Los van schadeclaims en aanpassingen van de Waalsprongplannen, is daarmee een bedrag gemoeid van circa een half miljard gulden. Komende twee maanden worden de voorstellen verder uitgewerkt. Mogelijk dat de gemeente een deel van het woongebied rond de bestaande dijk bij Lent als een eiland in de Waal zal laten voortbestaan. Is dit plan niet uitvoerbaar, dan moeten mogelijk 50 tot 100 bestaande woningen en bedrijven bij Veur-Lent verdwijnen. Het stadsbestuur accepteert de maatregel van de staatssecretaris onder een aantal strikte voorwaarden. Volgens wethouder Depla van Ruimtelijke Ordening heeft de staatssecretaris onder meer toegezegd dat ze alle ontstane schade en claims van betrokken bewoners zal vergoeden. Het rijk zal de dijkverlegging bovendien volledig betalen.

( De Gelderlander, 21-09-2000 )


'Waalsprong aanpassen uitdaging'

NIJMEGEN - Vermoeid, maar niet verslagen. Zo zat de Nijmeegse wethouder Depla van Ruimtelijke ordening er gisteravond bij. De streep door een deel van de Waalsprong om de Waal meer ruimte te bieden bij Lent is hard aangekomen. Maar tegelijk is hij blij dat de bewindslieden in Den Haag bevestigd hebben dat de Waalsprong niet volledig stilgelegd mag worden.

De bouwopdracht voor 12.000 woningen voor het jaar 2015 is overeind gebleven, al zal nu naar andere locaties bij Lent en Oosterhout gezocht moeten worden. Aan die klus wordt al volop gewerkt. Zo zien stedenbouwkundigen de Vossenpels (Oost-Lent) als een mooi alternatief voor een deel van de duizend woningen die in De Stelt gepland waren. Op de Vossenpels staan nu nog tuinbouwkassen. Jaren geleden lag er al een plan om die kassen te slopen, maar daar werd uiteindelijk vanaf gezien. Die oude plannen kunnen nu weer uit de kast gehaald worden. Ook zien stedenbouwkundigen een uitdaging in de vernieuwing van de Lentse kade. Misschien is het wel niet nodig om de dijk bij Lent over de volle breedte tweehonderd meter naar achteren te leggen. Mogelijk kan een deel van het woongebied rond de oude dijk blijven bestaan. De rivier wordt er vervolgens met een zijtak omheen geleid. Achter die geul komt dan de nieuwe dijk. 'Een pilsje drinken in cafť de Zon blijft dus mogelijk', constateerde Frans Mikx uit Lent gisteravond. Al is dan wellicht een overtocht via een bruggetje of pontje nodig.

Mikx, een van de leden van de dorpsraad die zich jarenlang verzet hebben tegen de Waalsprong, zat er meer verslagen bij dan wethouder Depla. Het deed hem vooral zeer dat veel oudere delen van Veur-Lent klappen gaan oplopen door de dijkverlegging. Verder vreest Mikx de grote onzekerheid voor de bewoners in Lent. De gemeente Nijmegen kondigde gisteravond voor alle betrokkenen een informatiebijeenkomst aan. Die wordt zaterdag in zaal Maranter in Oosterhout gehouden (10.30 uur).

Wethouder Depla verzekerde gisteren dat de huizen die tot nu toe in het kader van de Waalsprong zijn gebouwd kunnen blijven staan. 'Die mensen lopen geen risico.' De wethouder ontkende dat de dijkverlegging gevolgen zal hebben voor de aanleg van de fietsbrug die langs de spoorbrug over de Waal moet komen. Die fietsbrug is straks voor de mensen uit Oosterhout de snelste verbinding met het centrum van Nijmegen. Eind van het jaar zou met de aanleg begonnen worden. 'Vooralsnog komt hier geen wijziging', aldus Depla. Dat zou niet nodig zijn omdat de dijkverlegging eindigt bij de spoorbrug en de brug op een hoog talud ligt.

( De Gelderlander, 21-09-2000 )


Waalsprong gaat door!

De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft vanmorgen, mede namens staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, aan het Nijmeegs gemeentebestuur laten weten dat Vinex-locatie de Waalsprong door kan gaan. De regering vindt dat het waterprobleem zoals aangegeven in Ruimte voor rivieren in belangrijke mate moet worden opgelost bij Nijmegen. Uit de quick scan is gebleken dat de Veur-Lentse variant de voorkeur verdient, omdat dit qua veiligheid voor Lent, de Waalsprong en de stad de beste optie is.

Voorwaarden
Het Nijmeegs gemeentebestuur legt zich neer bij deze keuze vanwege het nationaal belang dat ermee gemoeid is, onder bepaalde voorwaarden.

De voorwaarden hebben betrekking op
∑ acceptatie door het Rijk van alle ontstane schade
∑ daadwerkelijke realisatie van de dijkverlegging bij Veur Lent
∑ zo snel mogelijke afhandeling van de juridische procedures
∑ de veiligstelling van de Vinex-locatie Waalsprong
∑ meewerken aan noodzakelijke activiteiten om de bereikbaarheid en ontwikkeling van de Waalsprong en de stad te garanderen.

Einde onzekerheid
Met deze keuze van het Rijk wordt de onzekerheid rond de Waalsprong weggenomen. Het Rijk neemt alle planschade die voortvloeit uit deze beslissing voor zijn rekening. De huidige plannen voor de dijkzone en de Stelt (Stadseiland Lent) moeten enigszins worden aangepast om de flessenhalsproblematiek bij Nijmegen het hoofd te kunnen bieden.

Taakgroep
Een bestuurlijke taakgroep bestaande uit Verkeer & Waterstaat, de gemeente Nijmegen en andere betrokken bestuurders gaat de gestelde voorwaarden nader in kaart brengen, voor wat betreft de gevolgen van deze keuze. Ook neemt de taakgroep de uitwerking ter hand van de dijkteruglegging bij Veur-Lent. Voor het einde van dit jaar zal de taakgroep de eindvoorstellen hierover presenteren.

Gevolgen
Deze beslissing van de regering heeft gevolgen voor de huidige plannen voor de Waalsprong. De dijk zal moeten worden verlegd, wat betekent dat bepaalde geplande nieuwbouw niet kan worden gerealiseerd en moet worden aangepast. Niet kan worden uitgesloten dat een aantal bestaande huizen op termijn hiervoor moet gaan verdwijnen. Voor het grootste deel van de Waalsprong heeft het besluit geen gevolgen: volgens het afgesproken schema gaat men door met bouwen en verkopen van woningen die niet door deze waterproblematiek worden geraakt.

Informatiebijeenkomst betrokkenen
Op zaterdag 23 september 2000 om 10.30 uur wordt voor alle betrokkenen een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Maranter, Groenestraat te Oosterhout. Wethouder Depla geeft daar een toelichting op de ontwikkelingen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

( bron: Gemeente Nijmegen, 20-09-2000 )