Wijknieuws

Bouw mee aan uw wijk met De Lindenberg Oosterhout; uitslagen enquete + info-avond op 20 april

Resultaten behoefteonderzoek Voorzieningenhart Oosterhout

De behoeften en wensen van de bewoners!

In december 2003 is er in opdracht van De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor de Kunsten een enquête verspreid onder de wijkbewoners van Woonpark Oosterhout. De enquête had tot doel een inventarisatie te maken van de behoefte en wensen van zowel de volwassenen en kinderen, betreffende de voorzieningen in het Voorzieningenhart. Daarnaast had het onderzoek de doelstelling een beeld te krijgen van de wijkbewoners: Hoe is de samenstelling van de huishoudens? Waar komen de bewoners vandaan? Hoe besteden de bewoners hun tijd? Welke kunstzinnige activiteiten wil men doen?

Alle 769 huishoudens van Woonpark Oosterhout ontvingen via Ben er Weer de enquête. Het hoge aantal van 394 vragenlijsten werd ingevuld en teruggestuurd. Het responspercentage van 51% wijst op een duidelijke en grote vraag naar goede voorzieningen in Woonpark Oosterhout! Hieronder kunt u de belangrijkste resultaten lezen uit het onderzoek.

Bewoners

Helaas is een belangrijk aspect, namelijk de leeftijd van de ondervraagden, niet bevraagd in het onderzoek. Om deze reden kunnen we alleen via andere persoonlijke gegevens een indicatie schetsen van de leeftijd van de wijkbewoners. Op grond van gegevens over gezinssamenstelling, kan in ieder geval gezegd worden dat er weinig ouderen wonen in de wijk. Een grote meerderheid van de ondervraagde huishoudens, 63%, heeft (nog) geen kinderen. 90% van de huishoudens met kinderen heeft kinderen tot en met de 12 jaar. De wijk bestaat dus voor een overgroot deel uit jonge gezinnen. Meer dan de helft van de huishoudens uit Oosterhout komt oorspronkelijk uit Nijmegen en meer dan de helft van de huishoudens woont er nu drie jaar of langer. Het wonen in de wijk scoort hoog: gemiddeld geeft meer dan 80% van alle huishoudens het wonen een zeven of hoger. De voorzieningen in de wijk krijgen een laag cijfer. Dit is niet verwonderlijk, want veel voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd. Meer dan de helft van de huishoudens geeft een vijf of minder, en bijna 30% geeft een zes. Gemiddeld geven de bewoners een vijf voor de voorzieningen. In vergelijking met de rest van Nederland hebben de bewoners van Oosterhout een hogere opleiding, meer werk en inkomen. 63% van de ondervraagden is met minstens een HBO opleiding hoog opgeleid. 85% van de ondervraagden vindt dat men zelf een gemiddeld of hoog inkomen heeft.

Gewenste voorzieningen

De realisatie van een sportvoorziening wordt het allerbelangrijkst gevonden: 90% van de huishoudens vindt dat er dergelijke voorzieningen in de wijk moeten komen. Na de sportvoorzieningen komen de voorzieningen voor kunstzinnige activiteiten op de tweede plaats. Van de huishoudens met kinderen vindt 75% dat kunstzinnige activiteiten belangrijk zijn voor kinderen tot 12 jaar. Voor de 12 tot 18-jarigen vond 52% deze voorziening belangrijk. Meer dan driekwart (78%) van de huishoudens geeft aan dat de realisatie van voorzieningen voor kunstzinnige activiteiten voor volwassenen belangrijk is. Welke kunstzinnige activiteiten zijn het gewenst? Bij de volwassenen gaat de voorkeur uit naar fotografie, film en video, gevolgd door het bespelen van een muziekinstrument. Op de derde plaats komt zingen en als vierde worden tekenen, schilderen en grafisch werken genoemd. De vraag naar kunstzinnige voorzieningen voor kinderen ligt vooral bij dans en ballet. Op de tweede plaats komt de kunstdiscipline muziek. Daarnaast is er behoefte aan kunstzinnige activiteiten voor kinderen op het gebied van theater.

Kinderopvang

Vanwege de vele jonge gezinnen in de wijk en de samenwerking van De Lindenberg met partners zoals De Oversteek en Kion, bevatte de enquête ook vragen over de gewenste kinderopvang en de combinatie van kinderopvang met kunstzinnige activiteiten. De grootste vraag is er naar naschoolse opvang: 46% van de huishoudens met kinderen hebben behoefte aan deze vorm van opvang. Naschoolse opvang wordt gevolgd door tussenschoolse opvang (40%), volledige opvang (32%), opvang voor peuters (31%) en vakantieopvang (19%). De bewoners zien de opvang graag gecombineerd met activiteiten op het gebied van muziek, dans en theater.

De Lindenberg

Uit de resultaten blijkt dat er een grote behoefte en een sterke wens is naar kunstzinnige activiteiten. Meer dan driekwart van de ondervraagden denkt als volwassenen wel of zeker wel gebruik te gaan maken van het toekomstige, kunstzinnige aanbod. 85% denkt dat de kinderen wel of zeker wel zullen deelnemen aan de kunstzinnige activiteiten. De Lindenberg heeft ook gevraagd of bewoners verder betrokken zouden willen zijn in de ontwikkeling van kunstzinnige voorzieningen in het Voorzieningenhart: de interesse was hoog! Ruim 80 personen heeft zich opgegeven bij De Lindenberg om op een of andere manier mee te werken aan de ontwikkeling van een aanbod of eventuele proefprojecten. De Lindenberg probeert met deze personen een bewonerspanel op te starten, dat actief zal meewerken aan de ontwikkeling en realisatie van een kunstzinnig aanbod in 2004-2005 in het Voorzieningenhart in Oosterhout!

Informatie-avond op dinsdag 20 april

Ondertussen vindt op 20 april de eerste bijeenkomst plaats met de wijkbewoners, die geïnteresseerd zijn in een verdere betrokkenheid bij De Lindenberg en de ontwikkeling van een aanbod 2004-2005. Onder het motto Bouw mee aan uw wijk met De Lindenberg Oosterhout, zijn de wijkbewoners al druk bezig geweest met de vraag: Welk kunstzinnig aanbod moet er gerealiseerd worden in het Voorzieningenhart? Het verslag van deze eerste, succesvolle avond met wijkbewoners kunt u binnenkort ook in Ben er Weer lezen.

(bron: "De Lindenberg")