Wijknieuws

Laatste berichten over het MTC

Artikelen uit De Gelderlander van 15 april en 16 april 2002

-----------------------------------------------------------

Nijmegen kan MTC nu niet zomaar aan zijn lot overlaten

Het lijkt zo eenvoudig: nieuwe raad, nieuw college en dus ook nieuwe politiek. 'Met de besluiten van oude raad hebben we als nieuwe raad niks te maken' zegt links. Was het leven maar zo simpel. Het nieuwe, linkse college van B en W van Nijmegen wil niet meer meedoen met de ontwikkeling van het multimodale transportcentrum MTC bij Valburg. Maar kan Nijmegen nog terug? Juristen op het Nijmeegse stadhuis (en ongetwijfeld ook op het provinciehuis in Arnhem) bestuderen op het ogenblik de contracten die getekend zijn en de statuten van het bedrijf dat het MTC ontwikkelt, NV OMTC, en waarvan Nijmegen aandeelhouder is. Op 18 oktober 2001 heeft de Nijmeegse burgemeester haar handtekening gezet onder een overeenkomst 'tot vaststelling van een Letter of Understanding inzake het MTC Valburg'. Of in gewoon Nederlands: een contract waarin de partijen afspreken wat voor een MTC ze eigenlijk willen en hoe ze dat willen bereiken. De partijen zijn de colleges van B en W van Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe, Gedeputeerde Staten van Gelderland en het bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN). Dit contract geeft zelf de mogelijkheid aan de werking ervan te ontsnappen. Want een van de bepalingen zegt dat de colleges deze overeenkomst aangaan 'voorzover hun bevoegdheid strekt en onverlet de bevoegdheid van de Raden van de betrokken Gemeenten'. De Nijmeegse gemeenteraad kan dus met een eenvoudige meerderheid deze 'Letter of Understanding' naar de prullenmand verwijzen. Maar er is meer. Nijmegen zit ook als aandeelhouder in de naamloze vennootschap die het MTC ontwikkelt, de NV OMTC. Deze NV zetelt op een etage van het splinternieuwe Ondernemerscentrum De Schalm, onder de A15 in Andelst. Een tijdelijke behuizing, zo lijkt het, alhoewel het bedrijf vastbesloten is een blijvertje te zijn in de Betuwe. Nijmegen is voor 6 procent eigenaar, evenals de vier andere overheden. Het participatiebedrijf OPP (een volle dochter van de Bank Nederlandse Gemeenten die weer eigendom is van de lagere overheden), heeft 20 procent. 50 procent van de aandelen liggen nog op de plank om te worden 'verkocht' aan het VOC, een combinatie van particuliere bedrijven die het MTC gaan bouwen. Aan die 6 procent zit Nijmegen vast. Volgens de statuten van de NV, voor Nijmegen op 20 oktober 2000 ondertekend door wethouder H. Bruls, kan een aandeelhouder die van zijn aandelen afwil deze alleen aan mede-aandeelhouders verkopen. Dus niet aan meneer X of mevrouw Y, maar aan de andere overheden, mede-aandeelhouders. De gemeente Nijmegen kan hier alleen onderuit als zij van de andere aandeelhouders schriftelijk toestemming heeft gekregen haar aandelen aan derden te verkopen. Het moge duidelijk zijn dat als de andere overheden waarmee Nijmegen het OMTC heeft opgericht niet willen, Nijmegen niet uit het OMTC kan vertrekken. En alle andere overheden zijn nog steeds van plan van het MTC iets moois en groots te maken. Alleen Overbetuwe heeft zijn pas vertraagd, want het heeft alle medewerking aan het OMTC bevroren in afwachting van de uitkomst van een nieuwe nut-en-noodzaakonderzoek naar het MTC. Nijmegen is dus gevangene van de andere publieke partners in het grote MTC-project. Tot zover de privaatrechtelijke verplichtingen van Nijmegen jegens het OMTC. Publiekrechtelijk zijn er zo mogelijk nog meer onmogelijkheden uit het MTC te stappen. Nijmegen is voor 5 procent grondgebiedgemeente (Overbetuwe heeft de resterende 95 procent). Er moet een bestemmingsplan komen voor het gebied waarop het MTC gevestigd wordt. Werken Overbetuwe en Nijmegen daaraan niet mee, dan zullen Den Haag of Arnhem hen daartoe met een aanwijzing kunnen dwingen. Zo'n aanwijzing komt heel weinig voor, omdat zij zo'n radicaal middel is en de lokale democratie buitenspel zet. 'Maar als het moet, dan moet het', heeft de met het MTC belaste gedeputeerde in Arnhem H. Aalderink al gedreigd. Nijmegen heeft zich al te veel gecommitteerd aan het MTC om het nu zomaar aan zijn lot te kunnen overlaten.

( bron: De Gelderlander, 15-04-2002 )

MTC-haven bij Raad van State

Het bezwaar van de gemeente Overbetuwe tegen de aanleg van de MTC-haven bij Slijk-Ewijk komt na vier jaar wachten eindelijk bij de Raad van State. 's Lands hoogste rechtsorgaan buigt zich op 11 juni over de kwestie. De uitspraak wordt vlak voor de zomervakantie verwacht. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen voor het grootschalige bedrijventerrein multimodaal transportcentrum (MTC) bij Valburg hebben: als de rechter de havenaanleg niet goedkeurt, is het MTC waarschijnlijk van de baan. Stemt de rechter in met de haven, dan is het MTC bijna niet meer tegen te houden. Al in 1998 tekende de toenmalige gemeente Valburg bezwaar aan. Formeel tegen het Gelderse streekplan, waar de haven ingetekend staat. De gemeente Overbetuwe heeft de Valburgse bezwaren overgenomen. Het wachten op de behandeling van het protest duurde onverwacht lang. Er ligt overigens een vooradvies voor de Raad van State op tafel. Daarin wordt veel kritiek op de havenplannen gegeven.

( bron: 16-04-2002 )

GroenLinks: geen industrie op plaats overslagterrein

Wanneer het overslagterrein MTC bij Valburg definitief wordt afgeblazen, dan komt er op deze locatie geen andersoortig bedrijventerrein. Dat is de overtuiging van de Nijmeegse fractie van GroenLinks. Vorige week sprak het beoogde college van burgemeester en wethouders, met daarin GroenLinks als grootste partij, zich uit tegen verdere medewerking aan het multimodaal transportcentrum. Verrassend genoeg gingen de wethouders van GroenLinks wel akkoord met de eventuele vestiging van een andersoortig bedrijventerrein bij Valburg. Tegen eerdere beloften in stelt GroenLinks daarmee het weilandengebied tussen Nijmegen en Elst alsnog in de waagschaal. Eerder heeft de kersverse fractieleider W. van Eck steeds geroepen dat de groene strook behouden moet worden. Van Eck laat weten dat de toezegging min of meer symbolisch is: "Onderzoek zal uitwijzen dat het MTC-terrein ook voor andere industrie ongeschikt zal zijn." De kwestie gaat pas spelen als het MTC definitief een halt wordt toegeroepen. De gemeenten Arnhem en Overbetuwe, provincie Gelderland en Knooppunt Arnhem Nijmegen overwegen nog steeds zonder de Waalstad door te gaan. Voor het geval zij echter beslissen niet verder te gaan, dan wil met name de PvdA een andersoortig bedrijventerrein daarvoor in de plaats. GroenLinks heeft in ruil voor het opzeggen van de Nijmeegse steun aan het MTC ingestemd met de zoektocht naar zo'n nieuwe locatie. Het MTC-terrein is daarvoor, zo zal in het Nijmeegse collegeakkoord worden opgenomen, nadrukkelijk in beeld. Voor de partij van GroenLinkswethouder economische zaken L.Scholten moet dan echter wel eerst worden aangetoond dat de MTC-locatie regiobreed de meest geschikte plek is voor een nieuw bedrijventerrein. Fractieleider Van Eck maakt zich geen zorgen dat dit ook daadwerkelijk de uitkomst zal zijn: "Het is beter is een plek te zoeken die dichter tegen de vervoersas Arnhem- Elst-Nijmegen-Wijchen aanligt." Volgens Van Eck hoeft een nieuw bedrijventerrein niet zo groot te zijn: "Bestaande industrieterreinen als De Aam, Merm en de Grift (bij resp. Elst, Ressen en Lent, red.) kunnen nog flink verdicht worden." Verder wil GroenLinks dat er meer ge´nvesteerd wordt in de ict-, zorg- en medisch-technische sector. Voor zulke bedrijven is niet direct een nieuw bedrijventerrein nodig. Hoewel Nijmegen onder aanvoering van GroenLinks de medewerking aan het MTC opzegt, is er volgens Van Eck geen sprake van dat de Waalstad zich onttrekt aan haar regionale verantwoordelijkheid. "Drie onderzoeken op rij laten rood licht zien voor het MTC. Het zou pas onbehoorlijk bestuur zijn als we dan toch zouden doorzetten." Van Eck maakt zich evenmin zorgen dat Nijmegen met handen en voeten gebonden is, omdat het aandelen in bezit heeft van de naamloze vennootschap die het MTC moet gaan ontwikkelen. "Ik kan me niet voorstellen dat een krabbel van een wethouder een overheid verplicht deel te blijven nemen aan een privaatrechtelijke organisatie die een NV is." Juristen op het Nijmeegse stadhuis bestuderen op dit ogenblik de contracten die zijn afgesloten om te kijken of dit klopt.

( bron: De Gelderlander, 16-04-2002 )