Wijknieuws

Digitale nieuwsbrief van Milieudefensie Nijmegen over het MTC

I N H O U D

CENTRAAL PLANBUREAU KRAAKT MTC

Opnieuw heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen dat de plannen voor het Multimodaal Transportcentrum niet deugen. Begin dit jaar had TNO-INRO al becijferd dat het MTC economisch niet rendabel is en dat de door de plannenmakers geclaimde milieuwinst niet bestaat. Voor het onderzoeksrapport 'Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht' heeft het Centraal Planbureau onlangs in samenwerking met RIVM, het Rijksplanologisch Bureau en het Sociaal Cultureel Planbureau een groot aantal voorgenomen projecten beoordeeld. Over het MTC wordt op pagina 64 het volgende gemeld: "de effectiviteit en efficiëntie zijn onduidelijk", "de kostenopbouw is ondoorzichtig", het is "… twijfelachtig of de aanzienlijke extra investeringskosten te rechtvaardigen zijn" en "informatie over aard en omvang van de effecten van het project ontbreekt." Op grond hiervan wordt het MTC in dit rapport geplaatst in de laagst mogelijke categorie. In deze C-categorie staan de projecten waarvan het onderzoek heeft aangetoond dat ze zwak en/of onbeoordeelbaar zijn. De kansen op de voor de realiseerbaarheid van het MTC absoluut noodzakelijke rijksgelden zijn hierdoor praktisch nihil geworden. Het aangehaalde rapport van het CPB is met acrobat te downloaden als pdf-bestand: http://www.cpb.nl/nl/pub/bijzonder/43/bijz43.pdf

PROCEDURE BIJ RAAD VAN STATE

Afgelopen week vond bij de Raad van State de zitting plaats in een beroepsprocedure tegen het MTC. Vereniging Milieudefensie, de Gelderse Milieufederatie en de gemeente Overbetuwe hebben de Raad van State gevraagd het MTC te schrappen uit het Regionaal Structuurplan van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Hun woordvoerders moesten het opnemen tegen de advocaten van het KAN, provincie Gelderland en enkele speculanten. Voor de Raad van State lijken vooral de negatieve gevolgen van de containerhaven van het MTC zwaar te tellen. Omdat deze 300 meter van het dorpje Slijk-Ewijk zou komen te liggen is het twijfelachtig of wel aan de wettelijke regels over geluid en risico's kan worden voldaan. Daarnaast doorsnijdt de haven de Ecologische Hoofdstructuur en het beschermde Vogelrichtlijngebied in de uiterwaarden van de Waal. Ook binnendijks worden enkele zeldzame diersoorten bedreigd. Daarvan genieten de kamsalamander en de kleine modderkruiper wettelijke bescherming. De uitspraak van de Raad van State wordt eind juli verwacht. Bij winst voor de tegenstanders is definitief duidelijk dat het MTC juridisch niet realiseerbaar is. Als de beroepen tegen het Regionaal Structuurplan echter worden afgewezen volgen er nog de nodige herkansingen. Een daarvan is het nog vast te stellen bestemmingsplan. Bij het bestemmingsplan wordt op een concreter niveau bekeken of een bouwplan te verantwoorden is. Een woordvoerder van de 'Stichting tot behoud van een open Betuwe' uit Slijk-Ewijk kondigde eerder al aan desnoods bereid te zijn tot een "juridische guerrilla" tegen het MTC. De volledige pleitnotitie die namens Milieudefensie is uitgesproken bij de Raad van State is beschikbaar via: http://www.milieudefensie.net/nijmegen

PROTESTPICKNICK IN BETUWSE BONGERD

Eind mei organiseerde Milieudefensie een protestpicknick in de Betuwse Bongerd. Deze was gekoppeld aan de landelijke ledenvergadering van de vereniging. Circa 300 mensen namen deel aan de picknick in de boomgaard. Van catering tot kinderopvang: het landelijk bureau van Milieudefensie had een prima manifestatie opgezet. Een grote circustent en fleurige parasols sierden het groene terrein. De gedachte dat juist dit mooie plekje midden in een enorm gebied met infrastructuur en bedrijventerreinen zou komen te liggen was onwezenlijk. Ook veel mensen uit de Randstad vonden het onbegrijpelijk dat dit groene landschap zou moeten worden opgeofferd aan asfalt en beton. Ieder vond de Betuwse Bongerd een waardige opvolger van het Bulderbos, het stukje grond waarmee Milieudefensie jarenlang de uitbreiding van Schiphol heeft weten te dwarsbomen (de onteigening daarvan is uiteindelijk met een speciale 'noodwet' afgedwongen, iets waartoe de Tweede Kamer bij zo'n regionaal prestigeproject nooit zal besluiten). In een forumdiscussie werd andermaal duidelijk dat de gemeente Nijmegen inmiddels tot de tegenstanders van het MTC behoort. Raadsleden van de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks hadden felle kritiek op het project. Gedeputeerde Aalderink van de provincie Gelderland was ook in de boomgaard uitgenodigd en gaf aan dat hij er nog niet aan toe was om afstand te nemen van het MTC. Een van de raadsleden merkte daarop op dat de provincie inderdaad verder van de samenleving afstaat. Het feit dat de grondgebiedgemeenten Overbetuwe en Nijmegen niet meer mee willen werken zou ook in het provinciehuis tot bezinning moeten leiden. Als in het najaar de appels en peren in Betuwse Bongerd rijp zijn wordt weer een manifestatie georganiseerd. Wie daarvoor uitgenodigd wil worden kan zich bij Milieudefensie nog aanmelden voor een 'pluk- en picknickcertificaat' voor 10 of 20 Euro (via http://www.milieudefensie.nl/campagnes/ruimte/koopbongerd.htm of telefoon 020 6262 620). Binnen een half jaar na de presentatie van de Betuwse Bongerd hebben al bijna vijfduizend mensen besloten om zo de acties tegen het MTC te steunen. Certificaathouders zijn overigens ook in de zomer welkom om gebruik te maken van de picknicktafel die in de boomgaard klaar staat! Via internet is een informatieve fietsroute van Nijmegen naar de Betuwse Bongerd beschikbaar: http://www.milieudefensie.net/mtc

VIRTUEEL MTC

Nog weet het Ontwikkelingsbedrijf voor het MTC van geen ophouden. Zonder een reële inschatting van de faalkansen van het project wordt gewoon doorgewerkt. Daardoor was 2001 al zonder meer een rampjaar voor het Ontwikkelingsbedrijf. Veel geld en energie werd gestoken in het opstellen van een Milieueffectrapport en het vereiste voorontwerpbestemmingsplan. Na de inspraakronde bleek dit pakket bij nader inzien juridisch wrakhout te zijn. De stukken werden ijlings van tafel gehaald. Daarnaast werd door het Ontwikkelingsbedrijf veel geld en energie gestoken in het opstellen van een vol trots gepresenteerd 'akkoord' tussen de overheden en de speculanten. Helaas bleek uit een externe toetsing dat dit 'akkoord' voor de overheden zeer nadelig en risicovol was. Daarop besloten de gemeenteraden en provinciale staten om niet in te stemmen. Het huiswerk moest over. Dit jaar wordt opnieuw veel geld en energie gestoken in het opstellen van een Milieueffectrapport. De startnotitie is te raadplegen via de website van het Ontwikkelingsbedrijf: www.mtc-valburg.nl Fijnproevers hebben daarbij al de eerste juridische manco's aangetroffen… Dat maakt ook nieuwsgierig naar de nieuwste deal met de speculanten! Na alle negatieve publiciteit over het MTC heeft het Ontwikkelingsbedrijf overigens een oude truc bedacht: we noemen het MTC geen MTC meer. Enkele tonnen overheidsgeld worden over de balk gesmeten om positieve publiciteit te propageren voor het 'Multimodaal Bedrijvenpark Valburg'. Bedacht is dat de betiteling transportcentrum een negatieve uitstraling zou hebben. Dat klopt. Bij deze aanvullend een gratis advies voor het Ontwikkelingsbedrijf: het aanleggen van containerhavens, rangeerterreinen, snelwegen en grootschalige bedrijventerreinen in een groen landschap heeft ook een vrij negatieve uitstraling… Alsof het Ontwikkelingsbedrijf geld genoeg heeft (wat niet zo is, de overheden moeten steeds weer bijlappen, terwijl de schuldenlast oploopt) is er nu een 'virtuele maquette' van het MTC gemaakt. Heel vernuftig is digitaal zichtbaar gemaakt hoe het MTC er uit zou komen te zien. Zelden is het begrip 'virtuele werkelijkheid' zo goed van toepassing geweest.

PROVINCIALE PROMOTIEPRAATJES

De provincie Gelderland lijkt een wanhoopsoffensief voor het MTC te hebben ingezet. Met name de pers en de leden van provinciale staten en gemeenteraden worden de laatste tijd bestookt met informatie. Jammer dat het wat eenzijdig is. Naar goed Gelders gebruik wordt negatieve informatie niet doorgegeven. Eerder al hield het College van Gedeputeerde Staten een notitie over de belangenverstrengeling bij de voorbereiding van het MTC geheim. De kritische notitie over het MTC van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is in december ook niet aan de volksvertegenwoordigers doorgegeven. Het deze week door de provincie verspreidde Infobulletin over het MTC zweeg uiteraard in alle talen over het voor het MTC dodelijke rapport van het Centraal Planbureau (zie boven). Wel worden de volksvertegenwoordigers uitgenodigd voor een boeiende bijeenkomst over het MTC. Op vrijdag 28 juni worden ze om 15.00 uur verwacht op het provinciehuis te Arnhem. Maar liefst een uur lang worden ze dan vergast op een 'virtuele presentatie' van het MTC, door de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf. Vervolgens volgt een rondrit waarna een drankje en een hapje klaar staan. Gedeputeerde Aalderink houdt ook nog een praatje en dat was het dan. Zoals het een slecht plan betaamt is het MTC kennelijk alleen met eenzijdige verkooppraatjes te slijten. In ieder geval vond de provincie een democratisch debat minder gepast. Komend voorjaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Als het plan dan nog niet definitief van tafel is gaat Milieudefensie tegen die tijd een campagne opzetten rond het MTC. Welke partij laat voor deze keizer zonder kleren de kiezers in de kou staan?

Milieudefensie Nijmegen Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen Tel/fax 024 3542236 mtc-nee@gmx.net www.milieudefensie.net/mtc

( bron: mailing Milieudefensie, 16/06/2002 )