Wijknieuws

Verslag van informatie-avond "De Lindenberg", 20-04-2004

Bouw mee aan uw wijk met De Lindenberg Oosterhout!! Enige tijd geleden is er op initiatief van De Lindenberg, het Centrum voor de Kunsten in Nijmegen, een enquête afgenomen onder de bewoners van Woonpark Oosterhout. Het onderzoek was bedoeld om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van de bewoners met betrekking tot de kunstzinnige voorzieningen, die De Lindenberg Oosterhout kan leveren. In die enquête hebben ruim 80 personen aangegeven betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van een kunstzinnig aanbod in het Voozieningenhart.

20 april

De ruim 80 geïnteresseerde bewoners werden voor een eerste bijeenkomst voor wijkbewoners uitgenodigd, en zijn met medewerkers van De Lindenberg Oosterhout samengekomen op 20 april in Het Dorpshuis in Oosterhout om daar te praten over een toekomstig, kunstzinnig aanbod. 20 genodigden hebben gehoor kunnen geven aan de uitnodiging. Tot het genoegen van de medewerkers van De Lindenberg Oosterhout was ook de burgemeester, Guusje ter Horst, als wijkbewoonster aanwezig. De avond was een succes. Op 20 april hebben de wijkbewoners namelijk elkaar en De Lindenberg Oosterhout op een leuke, actieve manier kunnen leren kennen. Daarnaast zorgde de avond ervoor dat de aanwezigen zeer enthousiast werden over De Lindenberg Oosterhout en de nog te ontwikkelen kunstzinnige activiteiten in het Voorzieningenhart. Er hebben zich zelfs verschillende wijkbewoners opgegeven voor het bewonerspanel. De Lindenberg Oosterhout hoopt dat het bewonerspanel, dat ondertussen uit 17 wijkbewoners bestaat, hen kan helpen bij de ontwikkeling van het kunstzinnig aanbod in het Voorzieningenhart. Het panel zal als een soort klankbord actief zijn en wordt daarom binnenkort uitgenodigd voor vervolgactiviteiten. Tijdens deze vervolgactiviteiten staat beantwoording van de volgende vraag centraal: Wat willen wij als wijkbewoners aan kunstzinnige activiteiten in de wijk?

Kunst voor iedereen in Woonpark Oosterhout!

Aan het begin van de avond werden de aanwezigen welkom geheten door Cees van Herkhuizen, teamleider van de afdeling Onderwijs & Wijken. Hij heeft namens De Lindenberg Oosterhout de aanwezigen geïnformeerd over de bedoeling van de avond. Daarnaast heeft hij de aanwezigen verteld over de organisatie en doelstellingen van De Lindenberg Oosterhout. De

Lindenberg Oosterhout wil in samenwerking met partners in de wijk, namelijk de basisschool De Oversteek, Kion, de wijkraad, en een bewonerspanel, een vraaggericht, kunstzinnig aanbod ontwikkelen in het Voorzieningenhart. Daarvoor zijn een goed ingerichte muziekaccommodatie, beeldend atelier, en theaterzaal beschikbaar. Het op maat gesneden, kunstzinnig aanbod geeft alle wijkbewoners de kans om op het gebied van de Kunsten aan de slag te gaan. Dit betekent dat er met alle betrokkenen gezocht moet worden naar een aanbod voor de verschillende doelgroepen: kinderen van 0-6 jaar, kinderen van 6-12 jaar, jongeren tot 18 jaar, volwassenen en ouderen van 55 jaar en ouder.

Ook wil De Lindenberg Oosterhout door de organisatie van kunstzinnige activiteiten een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de wijk. Nu bestaat het Woonpark nog enkel uit woningen en wat basisvoorzieningen: de wijk moet eigenlijk nog gebouwd worden. Vandaar de slogan: Bouw mee aan uw wijk met De Lindenberg Oosterhout!!

We vragen het ze zelf!

Tijdens het eerste gedeelte van de avond werden de wijkbewoners ook geïnformeerd over de resultaten uit het behoefteonderzoek. De Lindenberg is de eerste organisatie op het gebied van Kunst & Cultuur, die zo direct aan haar publiek vraagt, wat zij voor activiteiten willen. Dit is de eerste keer dat het de bewoners zelf gevraagd wordt, en in Nederland uniek. Daarnaast is het uitzonderlijk dat een geheel nieuwe wijk geënquêteerd wordt. De resultaten van het behoefteonderzoek en de informatie over De Lindenberg Oosterhout zijn te lezen op www.woonparkoosterhout.nl.

Samenwerken is de Kunst!

De workshops theater, beeldende vormgeving en djembé, die gepland stonden in het actieve deel van de avond, gaven de wijkbewoners een kans elkaar te leren kennen door middel van een activiteit. Ook gaven de workshops een goed beeld van de activiteiten die De Lindenberg organiseert, en lieten ze zien waar De Lindenberg in Oosterhout voor wil staan: een professionele benadering van de kunsteducatie. De workshops duurden in totaal drie kwartier. De groep theater heeft in korte tijd geleerd kleine rollen te spelen en emoties uit te drukken. Beeldende vormgeving heeft in samenwerking een portret gemaakt. En de deelnemers van de derde workshop, djembé, hebben zich in korte tijd een basisritme eigen gemaakt. Na de workshops presenteerden de drie groepen samen met docenten van De Lindenberg het resultaat van hun workshop aan de andere genodigden.

Ook meedoen?

Wilt u graag betrokken zijn bij de wijk via De Lindenberg Oosterhout? Denkt u er bijvoorbeeld aan om vrijwilligerswerk te doen of deel te nemen aan het bewonerspanel? Of denkt u aan een andere vorm van actieve deelname? De Lindenberg Oosterhout is op zoek naar bewoners die willen deelnemen aan de bouw van hun wijk. Als u op een of andere manier mee wilt doen, kunt u o.v.v. Bouw mee aan de wijk met De Lindenberg Oosterhout een mail sturen naar onderwijs@delindenberg.com of bellen. Ook kunt u vanaf 17 mei tijdens kantooruren bellen naar De Lindenberg (024-3273911). U kunt dan vragen naar de secretaresse van de afdeling Onderwijs & Wijken, Ria Riswick of de medewerkster van De Lindenberg Oosterhout, Anke Smits.

(bron: "De Lindenberg", 13-05-2004)