Wijknieuws

Oproep van Milieudefensie tot schriftelijk protest tegen MTC

Via een persbericht ontvingen wij van Milieudefensie een oproep tot schriftelijk protest tegen het MTC. Het schriftelijk protest is gericht aan bestuurders en politici binnen de Gemeente Nijmegen. Een papieren exemplaar van onderstaande oproep en reactie-formulier is huis-aan-huis verspreid in de gebieden die te maken krijgen met de evt. komst van het MTC.

( redactie Wijknieuws )

_________________________________________

( bron: persbericht Milieudefensie Nijmegen, 10-09-2001 )

De gevolgen van het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Nijmegen:

· Meer dan 500 hectare groen landschap wordt bebouwd

· Natuurrijke uiterwaarden, boomgaarden en velden moeten wijken

· De verbinding over de Waaldijk verdwijnt

· Tientallen monumentale boerderijen en woningen worden gesloopt

· Transport en overslag leiden tot lawaai, vervuiling en risico's

Bezoek de voorlichtingsavond op donderdag 13 september! Op 13 september organiseren de gemeentebesturen van Nijmegen en Overbetuwe in Oosterhout een inspraakavond over het MTC. Er wordt dan uitleg over het voorontwerp-bestemmingsplan gegeven. Ook is er gelegenheid voor kritische vragen en opmerkingen. Het is belangrijk dat veel mensen hun bezorgdheid laten blijken. Hopelijk kunt u ook daarbij zijn. Deze bijeenkomst is op donderdag 13 september om 19.30 uur in De Maranter aan de Groenestraat, bij het bungalowpark aan de rand van Oosterhout. De gemeentebesturen van Nijmegen en Overbetuwe zijn van plan om aan de noordzijde van de Waal een Multimodaal Transportcentrum (MTC) te bouwen. Het MTC moet een enorm bedrijventerrein voor de transportsector worden, met een nieuwe containerhaven, verbindingen met snelwegen en aansluiting op de Betuwelijn. Het is duidelijk dat landschap en leefbaarheid niet gebaat zijn bij deze plannen voor nσg meer asfalt en beton. Dit gebied is te mooi om te veranderen in een tweede Maasvlakte! Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden om het MTC te stoppen. Milieudefensie en verschillende andere organisaties gebruiken daarvoor onder meer juridische procedures. Financieel is het project nog helemaal niet rond. Ook is er politieke verdeeldheid. In de gemeenteraad van Nijmegen heeft de coalitie van CDA, PvdA en VVD met ιιn stem verschil een referendum over het MTC geblokkeerd. Alle andere partijen kwamen wel op voor de democratische rechten van de bevolking. Misschien liggen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart de verhoudingen wel anders… Het is een goede zaak als meer mensen laten weten tegen het MTC te zijn. Door nu een inspraakreactie te ondertekenen geeft u de politiek een duidelijk signaal. Een conceptversie staat hieronder. We hopen dat u mee wilt doen, ingevulde exemplaren zijn welkom op ons contact-adres. De inspraakreacties zullen we als gezamenlijk pakket bezorgen bij het gemeentebestuur. Alvast bedankt voor uw medewerking! Milieudefensie Nijmegen, Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen 024 3237544, e-mail mtc.nee@gmx.net, www.milieudefensie.net/mtc

______________________________

AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN

Geachte dames, heren,

Dit is een inspraakreactie naar aanleiding van het voorontwerp-bestemmingsplan voor het Multimodaal Transportcentrum (MTC) aan de rand van Nijmegen. Ik vraag met klem uw aandacht voor de onderstaande punten.

· Nog nooit is er een goede discussie gevoerd over de wenselijkheid van het project. Hierdoor zijn noodzaak, locatie en omvang van het MTC onvoldoende onderbouwd.

· De schadelijke gevolgen voor landschap en leefmilieu zijn onaanvaardbaar groot.

· In de wijde omgeving van het MTC krijgen veel mensen dag en nacht te maken met geluidsoverlast, vervuiling en risico's.

· Er wordt geen rekening gehouden met de gezamenlijke gevolgen voor lawaai en risico's van transport en activiteiten via Betuwelijn, de zuidelijke aftakking, het Containeruitwissel-punt, A15, A73, Waal, Containerhaven, de bedrijventerreinen en de overige onderdelen van het MTC. Het is onjuist dat de gezamenlijke effecten voor geluid en risico's niet in beeld worden gebracht op de zonekaarten. Het is tekenend dat desondanks al te veel woningen gesloopt moeten worden.

· De schade aan de natuur, waaronder de Ecologische Hoofdstructuur in de uiterwaarden, is onvoldoende bekend en wordt helemaal niet gecompenseerd met het vrijblijvende 'landschapsplan'.

· Het MTC leidt tot het slopen van gemeentelijke monumenten, het verdwijnen van een eeuwenoud cultuurlandschap en het vernielen van unieke archeologische relicten, deze moedwillige schade aan cultuurhistorische waarden is in strijd met het overheidsbeleid.

· De gevolgen voor regionale verbindingsroutes zijn kwalijk. Vooral het verdwijnen van de voor recreatie en fietsverkeer belangrijke Waaldijk is niet te accepteren.

· De aanleg en financiering van het MTC gaat ten koste van schonere en nuttiger activiteiten in onze regio (recreatiesector, duurzame landbouw, midden- en kleinbedrijf, zorgsector).

Ik verzoek u dan ook geen verdere medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging voor het Multimodaal Transportcentrum.

Hoogachtend,

Handtekening: …………………………………...........

Naam: ……………………………………………………

Straat: ……………………………………………………

Postcode: …………..

Plaats: …………………………………......................