Wijknieuws

Debat over MTC en referendum

Het MTC-project begint aan alle kanten gaten te vertonen. Laatste nieuws is dat de behandeling van de noodzakelijke bestemmingsplannen door de gemeenten Nijmegen en Over-Betuwe is opgeschort. De gemeente Over-Betuwe dringt nu al aan op een nut-en-noodzaak discussie. Des te interessanter wordt het debat over het Nijmeegse referendum, dat Milieudefensie aanstaande dinsdag samen met Lux organiseert. Ik zou zeggen: komt allen. Het is de bedoeling om niet te veel naar het verleden te kijken, maar vooral naar de toekomst van het referendum in Nijmegen. En wat is er nou voordehandliggender dan - nu er een 'time out' is en nut en noodzaak besproken worden - alsnog de bevolking om zijn mening te vragen? Een referendum, bijvoorbeeld op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, lijkt daartoe het middel bij uitstek. Hieronder een korte aankondiging van het debat: Lux - Dinsdag 13 november Democratisch ongemak; het referendum en Nijmegen "In mei 2000 nam de gemeenteraad een verordening aan die de weg vrijmaakte voor het Nijmeegse referendum. Twee concrete mogelijkheden, referenda rond de kabeltram en het MTC, werden echter door diezelfde gemeenteraad afgewezen. Drie Nijmeegse politici - Ton van Vroenhoven (fractievoorzitter PvdA), Ton Hirdes (fractievoorzitter GroenLinks) en Hubert Bruls (wethouder van Economische en Regionale Zaken) - gaan volgende week dinsdag met elkaar in debat over de Nijmeegse worsteling met het referendum. Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid aan de KUN, verzorgt het slotcommentaar. Het debat staat onder leiding van Marc van Lieshout." Aanvang 20.00 uur, entree f9,- (voor wie dit een te hoog bedrag is: dien een declaratie in bij Milieudefensie) Met vriendelijke groet, hopelijk tot dinsdagavond

( bron: Milieudefensie, 08-11-2001 )

----------

MTC-kantoor ontruimd

Twintig actievoerders hebben gisteren het kantoor van het Multimodale Transport Centrum (MTC) in Andelst enige tijd bezet. Dat gebeurde uit protest tegen de komst van een grootschalig bedrijventerrrein in de Betuwe. De actievoerders vrezen voor het milieu en de leefomstandigheden van de buurtbewoners als het bedrijfsterrein er eenmaal ligt. Een actievoerder wordt uit het MTC-kantoor verwijderd. - Foto: Erik van 't Hullenaar Na een paar uur haalde de politie de demonstranten uit het gebouw.

( bron: De Gelderlander, 08-11-2001 )

----------

MTC-kantoor in Andelst gesloten

Vanochtend vanaf 9 uur hebben wij, enkele tientallen bezorgde burgers uit de regio Nijmegen het hoofdkantoor van het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bezet. Het MTC-kantoor is gelegen op het bedrijvenpark De Schalm, Wanraay 4 te Andelst. Het MTC is recentelijk, door financiŽle problemen, uitgelekte onderzoeken en groeiend verzet, nog meer in opspraak geraakt. Wij vinden dat het maar eens genoeg moet zijn! Genoeg met de schijninspraak, genoeg met de toekomstige overlast en milieuvernietiging. En genoeg met dit soort Europese dwingelandij! Wij eisen het onmiddelijk stoppen van de ontwikkeling van het MTC.

Het MTC-kantoor dient gesloten te blijven zolang:

  1. er geen Ťchte inspraak door omwonenden en andere betrokkenen heeft plaatsgevonden
  2. er niet voldoende politiek draagvlak is in alle deelnemende gemeentes
  3. er geen goed onderzoek is gedaan naar alternatieven voor het MTC
  4. er geen duidelijkheid is over de feitelijke kosten en de financiering van het MTC
  5. er twijfel bestaat over de economische haalbaarheid.

Hierdoor zal blijken dat het gehele MTC-plan van tafel moet. Rond Nijmegen gŤŤn tweede Randstad! Onze perswoordvoerder is op dit moment bereikbaar via telefoon 06 231 85 855. Het Multimodaal Transportcentrum (MTC) is een enorm bedrijventerrein voor de transportsector, wat gepland is in het open groene gebied tussen Oosterhout, Elst, Valburg en Slijk-Ewijk. Een grote containerhaven aan de Waal en verbindingen met de Betuwelijn en de A73 hangen nauw samen met het MTC. Totale kosten: meer dan 1400 miljoen gulden. Hieronder zetten we nog eens alle bezwaren tegen het MTC op een rijtje:

Milieuvernietiging

Door het MTC dreigt meer dan 500 hectare groen landschap volgebouwd te worden. Hiermee zou niet alleen de fietsroute over de Waaldijk verdwijnen, maar ook de natuurlijke uiterwaarden, boomgaarden en open velden. Dit is tot nu toe de leefomgeving van vele zeldzame dieren en vogels als de kwartelkoning en de kleine zwaan. Uit onderzoek van de Leidse universiteit naar de totstandkoming van de MTC-plannen blijkt dat er bij de milieu-effectrapportage te weinig democratische controle en te veel belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden.

Overlast

Door het MTC dreigen tientallen monumentale boerderijen en woningen gesloopt te worden. Door het toegenomen transport van en naar het MTC neemt ook de luchtvervuiling en de kans op gevaarlijke ongelukken toe. Daarnaast zullen duizenden mensen niet meer rustig kunnen slapen. Uit de laatste onderzoekingen (van 23 augustus) blijkt dat naast Slijk-Ewijk ook Eimeren en delen van Reeth en Oosterhout meer dan de toegestane geluidshinder gaan ondervinden.

Ondemocratisch

Het MTC is bedacht door een klein groepje bestuurders en ondernemers, inclusief de gebruikelijke vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Net als bij de Betuwelijn is er geen goede onderbouwing van de plannen. De inspraakmogelijkheden tot nu toe zijn niet meer dan een wassen neus, en over het nut en de noodzaak van het MTC heeft helemaal niemand haar mening mogen geven. Zoals de Overbetuwse wethouder Brouwer nog eens benadrukte op de 'inspraakavond' van 13 september in Oosterhout. Het Nijmeegse referendum zou de eerste kans voor de bevolking worden om echt haar mening te laten horen. Ondanks de ruim 2500 aanvragen, wist het zittende regentencollege half april op sluwe wijze haar eigen referendumverordening te negeren. Daarnaast werden negatieve zaken over de financieringsproblemen, gemeld in een haalbaarheidsonderzoek uit juni 1999, niet meegenomen in het ondernemersplan van het MTC. Gemeenteraadsleden werden hierdoor misleid. Europees bevel Het MTC past in het economische straatje van de Europese Unie, waarbij geldelijk en geprivatiseerd gewin alle ruimte krijgt en zaken als zorg, onderwijs en arbeidsrechten de ondergeschoven kindjes van de rekening zijn. Net als in het KAN lopen in Europa de politici aan de leiband van de grote ondernemers. De in Brussel bedachte plannen voor de infrastructuur, de zogeheten Transeuropean Networks (TEN's) zijn precies wat de European Round Table of industries (ERT) wil. Hierin zitten alle grote multinationals als Shell en Unilever. In onze regio is bijvoorbeeld de Betuwelijn zo'n TEN-project. Geen wonder dat er geen echte inspraak mogelijk is! Daarnaast is er al ruim anderhalf miljoen Europees belastinggeld (via de stichting Eurowerk) naar de voorstudies van het MTC gegaan. Wij willen een schone, vrije wereld waarbij op een veilige en duurzame manier met het milieu wordt omgegaan en waarin mensen weer directe invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Het MTC, voortkomend uit de 'oude wereld van Macht en Winst' past hier niet in! Wij zullen doorgaan met onze acties voor een leefbare wereld; in Nijmegen en in de Overbetuwe. Maar ook tijdens de komende Eurotop, half december in Brussel.

( bron: via Milieudefensie, 07-11-2001 )

----------

Kans op niet doorgaan MTC bij Valburg groeit

Alle studies en onderzoeken naar het Multimodaal Transportcentrum (MTC) bij Valburg moeten over. Volgens Overbetuwse bestuurders is daardoor de kans fors gestegen dat het grootschalige Betuwse bedrijfsterrein een stuk kleiner wordt of zelfs helemaal sneuvelt. Formeel besloot de stuurgroep MTC tezamen met het KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) en de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe gisteren tot deze ingrijpende stap. Maar vooral de gemeente Overbetuwe heeft op heroverweging aangestuurd. In de Betuwe bestaat bij bestuurders en bevolking grote weerstand tegen het bedrijfsterrein langs de Waal. Het laatste zetje om het hele project nu te bevriezen kwam van een adviseur op het gebied van de mer (milieu-effectrapport). Die wees de planmakers erop dat de noodzakelijke Waaldijkverlegging vanwege een nieuwe haven en de aansluiting op de snelweg A15 niet via een verkorte mer-procedure kon. Bovendien heeft de Europese Unie de Nederlandse wetgever bestraffend toegesproken: Nederland heeft te weinig oog voor flora- en faunarichtlijnen. De milieustudies moeten daarom sowieso helemaal over. Maar wat de gemeente Overbetuwe betreft kan dat absoluut niet zonder de nut- en noodzaakdiscussie opnieuw te voeren. "Er is voldoende reden om te kijken of het echt noodzakelijk is dat je zo'n grote aanslag op de natuur pleegt", meent Overbetuws MTC-wethouder Brouwer. "Eerst kijken hoe groot volgens de nieuwste prognoses zo'n MTC moet worden; vervolgens het milieu-effect onderzoeken." De gemeente Nijmegen zit niet te springen om zo'n discussie over nut en noodzaak. "Dat is niet meer aan de orde. Maar ik wil er best over praten, zeker omdat er een relatie met de milieu-effecten bestaat", aldus verantwoordelijk wethouder Bruls. Bijzonder aan het MTC is dat goederen via de Waal, de snelweg A15 en de in aanbouw zijnde Betuweroute kunnen worden aan- en afgevoerd. Met name de laatste maanden heerst er steeds meer twijfel over de oude vervoersprognoses, die nog steeds op tafel liggen. Bovendien bleek een deel van de financiering niet te kloppen en was het democratische gehalte van de besluitvorming op het randje. Het uitvoeren van de nieuwe studies kost volgens de eerste schattingen al gauw anderhalf jaar. Mocht het MTC in z'n totaliteit niet doorgaan, dan kan dat grote gevolgen voor de Betuwe hebben, met name op infrastructureel gebied. Zo is de komst van het MTC een belangrijke reden om te pleiten voor doortrekking van de snelweg A73 tussen Weurt en Valburg. Als de A73 daardoor niet doorgaat, wordt het weer logischer dat Nijmegen een tweede stadsbrug gaat aanleggen en de overvolle A50 tussen de knooppunten Valburg en Ewijk verdubbeld wordt. Tevens krijgt het rangeerterrein CUP (Centraal uitwisselingspunt) dat tezamen met de Betuweroute bij Valburg wordt aangelegd veel minder aanvoer.

( bron: De Gelderlander, 07-11-2001 )

----------

Bruls blijft in MTC geloven

Zowel actievoerders als bestuurders in de Betuwe zijn verheugd over het bevriezen van de MTC-plannen. Niemand gelooft ook nog dat het MTC-project in zijn huidige omvang op de kaarten blijft staan. Alleen de Nijmeegse wethouder Bruls ziet het omvangrijke terrein nog niet zo snel krimpen. Bruls is en blijft onverkort voorstander van de hele MTC-gedachte. "Het overdoen van de milieustudies is best een teleurstellende stap. Helaas, maar zorgvuldigheid is belangrijker." Hij verwacht niet dat aan de omvang van het MTC ter discussie komt. Aan de Betuwse kant van de Waal vindt wethouder Brouwer dat je nu ook niet meer om het nut- en noodzaakverhaal heen kunt. "De verkorte mer-procedure zit fout met de aansluiting van de A15, de dijkverlegging en de gevolgen voor vogels en hun leefomgeving. Dan moet je ook eerst het nut en de noodzaak van het hele MTC opnieuw durven te bekijken. Eerst kijken wat voor 'n MTC nodig is, dan pas de milieubelasting onderzoeken", zegt hij. "En als het MTC kleiner kan: heel graag." Zelfs het helemaal schrappen van het MTC wil Brouwer 'niet uitsluiten'. Brouwer voelt zich opgelucht. "Gelukkig konden we dit snel met onze partners besluiten. Deze stap is terecht; de druk is van de ketel." Overigens kan nu ook definitief geen beroep meer worden gedaan op het voorkeursrecht voor gemeenten op een aantal potentiŽle MTC-percelen. Brouwer: "Dat is in februari definitief over." Mocht er alsnog ooit een groot MTC komen, dan zullen die betreffende gronden ten prooi vallen aan speculanten; en dus veel duurder worden. Voormalig Valburgs MTC-wethouder en huidig Overbetuws PvdA-raadslid Taanman spreekt over "fantastisch nieuws. Ik hoop dat voor het nieuwe mer-onderzoek eerst de nut en noodzaak weer besproken wordt. Met andere deskundigen dan tot nu toe, want wie al jaren meepraat over het MTC zit vastgeroest in z'n eigen visie." Ook Wouter van Eck, Nijmeegs raadslid voor GroenLinks en fel tegenstander van de aanleg van het MTC, is enthousiast. "Fantastisch", was gisteravond zijn eerste reactie

( bron: De Gelderlander, 07-11-2001 )

----------

Discussie over nut en noodzaak van MTC moet alsnog gevoerd

Milieudefensie wint belangrijke slag in strijd tegen Gelders transportcentrum Milieudefensie is verheugd over het vandaag genomen besluit van de gemeentebesturen van Nijmegen en Overbetuwe om de Milieu Effect Rapportage voor het MTC in te trekken. Het Multimodaal Transportcentrum is een grootschalig overslagcentrum aan de Betuwelijn, gecombineerd met een enorm bedrijventerrein en een nieuwe containerhaven. Voor het MTC zou 500 hectare groen landschap moeten wijken voor asfalt en beton. Door het besluit om de MER in te trekken staan de plannen feitelijk op losse schroeven. Met dit besluit wordt gehoor gegeven aan de kritiek die door Milieudefensie en vele anderen tijdens de inspraakprocedure is ingebracht. Zo was nog nooit goed gekeken naar het voorkomen van beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied, waaronder de kamsalamander. Tevens heeft men in de MER geen goede afweging gemaakt voor de dijkverlegging die nodig zou zijn voor de aanleg van de containerhaven. Een recent rapport van het Crisis Onderzoeksteam van de Leidse universiteit wees bovendien uit dat diverse Gelderse bestuurders bij de besluitvorming over het MTC 'op de grens van het toelaatbare' hebben geopereerd. Ook zijn de volksvertegenwoordigers lange tijd niet geÔnformeerd over de financiŽle tekorten van het project. Door de Gelderse bestuurders wordt nu voor het eerst onderkend dat alsnog een grondige discussie over nut en noodzaak van het MTC gevoerd moet worden. Dit zal tot jaren vertraging leiden. Milieudefensie ziet deze discussie met veel vertrouwen tegemoet. Volgens Milieudefensie biedt dit uitstel kans om tot een heroverweging van de plannen voor het MTC te komen. De open ruimte tussen Arnhem en Nijmegen mag niet worden opgeofferd aan de achterhaalde plannen voor het MTC. Zeker nu de Noordtak en Zuidtak van de Betuwelijn niet doorgaan is er geen reden meer om het landschap in de Overbetuwe op te offeren aan dit project. In haar landelijke campagne 'Trek de groene Grens' roept Milieudefensie op een groene grens te trekken om de open ruimte in Nederland te behouden. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de contactpersoon van Milieudefensie in Nijmegen Pieter Jansen, telefoon: 024-3882309 of 06 44768631

( bron: Milieudefensie, 06-11-2001 )

----------