Wijknieuws

Laatste kans om referendum tegen het MTC te redden

( bron: E-mail circulaire 'Nijmeegs Referendum Platform tegen het MTC' )

Beste mensen,

In januari heeft het Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC ruim 2500 geldige verzoeken tot het houden van een referendum aangeboden aan de Nijmeegse gemeenteraad. De vraag die het platform aan de bevolking zou willen voorleggen: "moet de gemeente Nijmegen de komst van het Multimodaal Transportcentrum blijven ondersteunen?" Eind maart heeft het College van B&W een raadsvoorstel opgesteld, waarin een referendum over het MTC wordt afgewezen. Het College stelt dat een referendum niet kan, omdat een jaar geleden reeds duidelijke besluiten zijn genomen (deelname aan het Ontwikkelingsbedrijf MTC). Dit voorstel van het college is strijdig met de in mei 2000 door de gemeenteraad aangenomen referendumverordening. In die verordening worden referenda over zaken waar al besluitvorming heeft plaatsgevonden absoluut niet uitgesloten. Alleen indien er dringende redenen zijn kan de raad besluiten een geldig referendumverzoek af te wijzen. Over het MTC zijn echter nog géén onherroepelijke besluiten genomen. Er is nog geen spade de grond in gegaan, er lopen nog juridische procedures tegen het MTC, het vereiste bestemmingsplan moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld (!) en de financiering door Rijk en bedrijfsleven van het op 1,5 miljard gulden geraamde project is nog lang niet rond. Bovendien is van de oorspronkelijke aannames voor het MTC weinig meer juist. Denk bijvoorbeeld aan de weggevallen knooppunt-functie (schrappen Noordtak Betuwelijn). Kortom: er is alle reden voor bezinning over het project, waarbij een referendum een rol kan spelen. Het lijkt erop dat het College de uitkomst van een mogelijk referendum over het MTC vreest. Het getuigt echter van weinig democratisch besef om dan de Nijmeegse burgers het recht op een referendum te onzeggen. Helaas ziet het naar uit dat de Collegepartijen (PvdA, CDA, VVD) het voorstel van het College zullen volgen in de gemeenteraadsvergadering aanstaande woensdag 11 april. Deze partijen beschikken over 20 van de 39 zetels in de gemeenteraad. Alle andere partijen zijn voor een referendum over het MTC, er is dus slechts één zetel verschil. Het kan daarom zinvol zijn te proberen een of meer raadsleden van de Collegepartijen aan te spreken op hun democratische gezindheid. Met name PvdA-fractieleden kunen hier - o.a. om electorale overwegingen - gevoelig voor zijn. Maar ook het benaderen van CDA-fractieleden kan nuttig zijn. Hoewel het CDA geen voorstander is van de Nijmeegse referendumverordening, heeft de fractie bij diverse gelegenheden uitgesproken de verordening loyaal te willen uitvoeren... Als referendumplatform willen we een beroep doen op u. Bent u bereid zo spoedig mogelijk een mailtje te sturen aan de raadsleden van het CDA en de PvdA, om hen op te roepen op 11 april hun democratische geweten te volgen en voor een referendum over het MTC te stemmen? Wilt u dit mailtje eventueel ook aan anderen doorsturen?

Alvast bedankt! Uw steun is op dit moment zeer belangrijk!!!

Namens het Nijmeegs referendumplatform tegen het MTC, Pieter Jansen en Alex de Meijer.

Hieronder vind u de e-mailadressen van de betreffende raadsleden:

g.van.rumund@nijmegen.nl, mea.van.hulsentop@freeler.nl, i.goedegebure@planet.nl, p.depla@nijmegen.nl, a.vroenhoven@prv.gelderland.nl, t.speller@roc-nijmegen.nl, renatebos@altavista.nl, p.breukers@bureau.kun.nl, mrieke@tip.nl, j.tettero@nijmegen.nl, esternijmegen@cs.com, h.bruls@nijmegen.nl, j.h.j.lamers@dlg.agro.nl, ronny_raghoe@hotmail.com, preijers@telebyte.nl