Wijknieuws

Malversaties bij grootschalig project in Gelderland: Milieudefensie eist heroverweging van MTC

Een rapport van het Crisis Onderzoeksteam toont aan dat de plannen voor een Multimodaal Transportcentrum (MTC) in de Over-Betuwe op een ondeugdelijke wijze tot stand zijn gekomen. De conclusies wijzen onder meer op gesjoemel met Europese subsidiegelden, belangenverstrengeling en onvoldoende democratische controle. Milieudefensie vindt dat de Gelderse bestuurders de gebrekkige besluitvorming moeten corrigeren. Eventueel stapt de vereniging daarvoor naar de rechter.

Volgens de plannen moet MTC een enorm bedrijventerrein voor de transportsector worden. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van dit MTC. Het bedrijventerrein aan de rand van Nijmegen gaat ten koste van 500 hectare open gebied in de Over-Betuwe. Vanwege de negatieve gevolgen voor landschap en leefmilieu is de komst van het MTC zeer omstreden. Milieudefensie zet zich als landelijke vereniging samen met lokale partners in om het project tegen te houden.

Enkele conclusies over de bestuurlijke voorbereiding van het MTC uit het nu vrijgegeven rapport:

verantwoordelijkheden en bevoegdheden waren juridisch onvoldoende geregeld

aanbestedingen gebeurden niet volgens de richtlijnen

aanwenden van Europese subsidiegelden gebeurde niet rechtmatig

ontbreken van adequate checks en balances bij de politieke aansturing

controlerende taak van Provinciale Staten is onvoldoende waargemaakt

ambtelijke informatie over tegenspoed en problemen werd achtergehouden

risico's van belangenverstrengeling zijn ten onrechte niet serieus genomen

Bij de belangenverstrengeling vallen met name de dubbelfuncties van de toenmalige secretaris van het College van Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen op. De heer De Gouw heeft als projectleider van de zogeheten Stuurgroep MTC Valburg een opdracht tot het opstellen van een Milieu-effectrapportage verstrekt aan zichzelf in de hoedanigheid van medewerker van Arcadis/Heidemij. Vervolgens heeft hij als hoogste ambtenaar de KAN-raad voorgesteld met de op deze wijze tot stand gekomen MER in te stemmen.

Milieudefensie vindt de gang van zaken onverenigbaar met een bestuurlijk correcte handelswijze. Bij een grootschalig en verstrekkend project als het MTC dient de overheid op een uiterst zorgvuldige wijze te handelen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet vermeden worden. Milieudefensie bepleit dan ook een correctie van de besluitvorming. Een zorgvuldige heroverweging over de wenselijkheid van het MTC kan daarbij niet langer uit de weg worden gegaan. In december 2000 kwam het vermoeden van belangenverstrengeling via een uitgelekte notitie aan het licht. Milieudefensie heeft daarop het bestuur van het Knooppunt Arhem-Nijmegen formeel al om een heroverweging van het MTC verzocht. Dit verzoek is afgewezen omdat er volgens het KAN niets verkeerds zou zijn voorgevallen. Milieudefensie heeft tegen dat besluit een bezwaarschrift ingediend, dat op 18 oktober in de KAN-raad wordt behandeld. Indien dat bezwaarschrift ook wordt afgewezen zal Milieudefensie de kwestie aan de rechtbank voorleggen. Mede op basis van het nu vrijgegeven rapport van het Crisis Onderzoeksteam wordt die juridische procedure met vertrouwen tegemoet gezien.

Contactpersoon: Pieter Jansen, 024 3882309 of 06 20712191 Meer informatie over het MTC is beschikbaar via www.milieudefensie.net/mtc

Het rapport van het Crisis Onderzoeksteam is te lezen via www.gelderland.nl

( bron: Milieudefensie, 03-10-2001 )

_________________________________

Opnieuw kritiek op Gelderland

De provincie Gelderland is voor de tweede keer in twee weken tijd gevoelig op de vingers getikt. Bij de ontwikkeling van het Multimodaal transportcentrum (MTC) bij Valburg heeft Gelderland oneigenlijk gebruik gemaakt van het Sociaal-economisch ontwikkelingsfonds. Strafbare feiten zijn niet geconstateerd, maar met het 'pragmatisch' gebruik van het fonds en met aanbestedingen heeft de provincie 'tegen de grens van het toelaatbare geopereerd.' Dat stelt de Commissie beleidsevaluatie onder voorzitterschap van bestuurskundige P. Tops. In opdracht van de provincie heeft de commissie de besluitvorming over het MTC onderzocht. Het transportcentrum moet een overslagcentrum langs de Betuwelijn worden voor vervoer per vrachtwagen, schip en trein. De aanleg kost 1,3 miljard gulden. Aanleiding voor het onderzoek waren berichten over belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Zo gaf een vroegere projectleider zichzelf opdrachten via het ingenieursbureau waar hij werkte en speelde een oud-wethouder van Arnhem bij grondverkoop de bal toe aan zijn zoons, die een makelaardij hebben. De commissie zegt daarover dat 'afzonderlijke belangen in toenemende mate een eigen leven gingen leiden.' De organisatie, waarin overheden samenwerken met het bedrijfsleven, borg dergelijke problemen al in een vroeg stadium in zich. Het Sociaal-economisch ontwikkelingsfonds (Seof) wordt gevoed met Europees geld en is bedoeld ter stimulering van de regionale economie. De provincie heeft het fonds gebruikt om uitgaven voor het MTC administratief te kunnen verwerken. Dat was 'een pragmatisch besluit, ingegeven door de ervaren noodzaak van zo min mogelijk regels en optimale snelheid van handelen.' Volgens de commissie is dat niet ongebruikelijk 'in de ambtelijke en politieke bedrijfsvoering van de provincie', maar staat het op gespannen voet met de regels van het fonds. Het dagelijks bestuur bespreekt het rapport eind deze maand met provinciale staten. Volgens de commissie hebben GS de staten 'slechts fragmentarisch' ingelicht over het MTC, terwijl provinciale staten de zaak meestal op zijn beloop lieten.

( bron: Trouw, 03-10-2001 )